Các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam.

Các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam.

1870

Khai thác khoáng sản là ngành cần phải được quản lý vô cùng chặt chẽ vì nó ảnh hướng rất lớn đến môi trường cũng như tài nguyên của quốc gia. Dưới đây là một số các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam mà các doanh nghiệp trong ngành này cần lưu ý.

1. Các giấy phép và phê duyệt khác liên quan đến dự án khai thác khoáng sản tại Việt Nam

Các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam được ban hành trong Luật Khoáng Sản mới (Luật Khoáng Sản) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 và thay thế luật khoáng sản trước đây.  

Theo những quy định của pháp luật thì các công ty khai thác khoáng sản cũng cần quan tâm đến các giấy phép và phê duyệt khác liên quan đến dự án, cụ thể những giấy tờ đó bao gồm:

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường hoặc đăng ký Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động thăm dò khoáng sản.
  • Phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đất để khai thác khoáng sản là đất rừng theo Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng và các quy định hướng dẫn thi hành tại Nghị Định 23/2006/ NĐCP ngày 3 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng” (Nghị Định 23)
  • Chấp thuận thuê đất từ Nhà Nước hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế, hộ gia đình hay cá nhân theo các quy định của Luật Đất Đai và các quy định hướng dẫn thi hành tại các nghị định và thông tư liên quan. Nếu đất thực hiện dự án thuộc diện đất có mục đích sử dụng nằm ngoài mục đích “kinh doanh và sản xuất phi nông nghiệp”, công ty khai thác khoáng sản cũng cần thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

2. Các nguyên tắc hoạt động khoáng sản tại Việt Nam

Những giấy phép bên trên chỉ là những giấy tờ ban đầu, trong quá trình hoạt động, cũng có rất nhiều các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Điều đầu tiên là hoạt động khoáng sản bắt buộc phù hợp với chiến lược, quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, di tích lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội , danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác… Điều này là điều kiện tiên quyết để các hoạt động khai thác khoáng sản được diễn ra. Khi được cơ quan nhà nước cấp phép, các doanh nghiệp mới được phép khai thác khoáng sản.
  • Trước khi khai thác cần có hoạt động thăm dò, hoạt động này cần đảm bảo đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò.
  • Hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường chính là tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư khoáng sản. Hoạt động này được khuyến khích áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản.

Bất cứ ngành nào hoạt động cũng cần được quản lý dưới những quy định cụ thể của Nhà nước, các quy định về khai thác khoáng sản tại Việt Nam trên đây chắc chắn đã cho bạn góc nhìn tổng quan nhất về ngành khai thác khoáng sản.

Xem thêm:

>>> Những hiểu biết về tội khai thác khoáng sản trái phép

>>> Giải pháp ERP quản trị tổng thể dành cho các Doanh nghiệp