Những vấn đề cần lưu ý liên quan đến nhà tái định cư

Nhà ở tái định cư được hiểu là nhà ở của người dân mà được nhà nước cấp để hỗ trợ tái định cư, sau khi bị thu hồi đất và các tài sản gắn liền với đất theo quy định.…